سنگ

در این کره خاکی چیزهایی وجود دارند که برخی از آن ها بی استفاده هستند و برخی را میتوان استفاده کرد.سنگ هم یکی از این چیزهاست که از ارزش کمی برخوردار است و آن را میتوان در طبیعت یافت.انسان ها اهمیت زیادی به سنگ نمیدهند و فقط آن را لگد مال میکنند.سنگ عجیبی در دنیاست که مردم بعنوان غذا آن را مصرف مینمایند.