براساس يافته‌هاي يك پژوهش در دانشگاه تربيت مدرس، «فلوكستين» يك درمان آلترناتيو حقيقي براي زنان يائسه‌اي است كه تمايلي براي دريافت هورمون ندارند.

وحيده يزدي زاده، دانش‌آموخته رشته مامايي دانشگاه تربيت مدرس و محقق اين طرح مي‌گويد: مؤثرترين درمان گر گرفتگي در زنان يائسه هورمون درماني است، اما نياز به درمان جايگزين براي گر گرفتگي همواره احساس مي‌شود،‌ چرا كه هورمون درماني با افزايش ريسك ابتلاء به سرطان سينه و افزايش بيماري‌هاي قلبي همراه است. از طرف ديگر، بعضي از زنان يائسه به هورمون درماني خوب پاسخ نمي دهند.

وي در تحقيقات پايان‌نامه كارشناسي ارشد خود به منظور بررسي تاثير فلوكستين بر گر گرفتگي در زنان يائسه 80 نفر را در قالب دو گروه مورد بررسي قرار داده است.

اين كارآزمايي از نوع تصادفي، دو مرحله‌يي (هر مرحله چهار هفته) و كراس آور است كه طي آن تاثير مصرف فلوكستين به ميزان روزانه 20 ميلي‌گرم بررسي شده است.

در مرحله اول درمان، گروه اول، چهار هفته فلوكستين دريافت كرد و در مقابل گروه دوم نيز پلاسبو گرفت، براي چهار هفته بعد، كراس آور بين دو گروه انجام شد. همه بيماران بين دو مرحله درمان به مدت يك هفته هيچ دارويي مصرف نكردند.

يافته‌ها نشان داد كه در هر دو گروه كاهش معني‌داري در دفعات گرگرفتگي بين، پايان مرحله اول درمان و قبل از درمان، پايان مرحله دوم درمان و قبل از درمان، پايان مرحله اول و پايان مرحله دوم درمان، وجود دارد.

همچنين نتايج اين تحقيق در هر دو گروه كاهش معني داري در شدت گر گرفتگي بين، پايان مرحله اول درمان و قبل از درمان، پايان مرحله دوم درمان را نشان داد.

به گفته پژوهشگر، فلوكستين و پلاسبو هر دو در بهبود گرگرفتگي موثرند؛ اما فلوكستين به طور معني‌داري مؤثرتر است؛ بنابراين فلوكستين يك درمان آلترناتيو حقيقي براي زناني محسوب مي‌شود كه تمايلي براي دريافت هورمون به دليل ترس و يا هر علت ديگري ندارند.

گفتني است، اين پژوهش با راهنمايي دكتر ميترا مدرس گيلاني و با مشاوره دكتر انوشيروان كاظم نژاد انجام شده است.