بخشهای مختلف آزمایشگاه ها را بشناسید

با مطالعه ی این مطلب، بخشهای مختلف آزمایشگاه ها را بشناسید. بخشهای مختلف آزمایشگاه عبارتند از: هماتولوژی ، بیوشیمی ، بانک خون ، میکروب شناسی ، ایمونولوژی ، سرولوژی ، آزمایشهای متفرقه  که هر یک را می دهیم. 

 

۱- هماتولوژی : در این بخش آزمایشهای CBC، ESR، گروه خون وRH، PT، PTT، شمارش پلاکت ، شمارش رتیکولوسیت ، HT و HB، سیلان ، انعقاد انجام می شود. 

 

۲- بیوشیمی : در این بخش آزمایشهای قند ، اوره ، کراتی نین ، کلسترول ، تری گلیسیرید ، اسید اوریک ، بیلی روبین( DوT) ،کلسیم ، فسفر، پروتئین ، آلبومین ، یونوگرام ،SGOT، SGPT،  AIP،  LDH و گازومتری انجام می شود. 

 

۳-بانک خون : در این بخش آزمایشهای تعیین گروه وRH بیمار و کیسه خون ، کراسماچ ، کومبس مستقیم ، کومبس غیر مستقیم انجام می شود.   

 

۴- میکروب شناسی : در این بخش آزمایشهای کشت و بررسی مستقیم ادرار، کشت و بررسی مستقیم خون ، کشت و بررسی مستقیم مدفوع ، کشت و بررسی مستقیم مایعات بدن ، کشت و بررسی مستقیم زخمها ، بررسی مستقیم BKانجام می شود
5 – ایمونولوژی

۶-  سرولوژی : در این بخش آزمایشهای CRP و RF و BHCG انجام می شود.

۷- آزمایشهای متفرقه : این آزمایشها شامل آزمایش کامل ادرا ر، تست مدفوع ، جستجوی خون در مدفوع ، ( تست گایاک) ، توبرکولین تست ، بررسی ضایعات از نظر قارچ ، بررسی ضایعات از نظر لیشمن می باشد.