634px-Dental_floss_(whole)

تومورهای غدد بزاقی سلول های غیر طبیعی در حال رشد در مجراهای تخلیه غدد بزاقی می باشد. بزاق حاوی آنزیمهایی  است که فرایند هضم را آسان میکند و  به پاک کردن دهان با شستن  باکتری ها و ذرات غذا کمک میکند.

غدد بزاقی شامل سه جفت غده پاراتیروئید در جلوی گردن، غده تحت فکی در زیر فک و غده زیر زبانی در عمق مخاط قدامی خارجی کف دهان می باشد و جزء غدد اصلی ترشح بزاق دهان می باشند. هزاران غدد فرعی در داخل حفره بینی ،کام و مخاط دهان و حنجره وجود دارند که هر کدام از این ها ممکن است دچار ضایعه توموری گردند.

 

عفونت های این غده به خصوص غده پاراتیروئید یا بنا گوشی شایع تر است و درحالیکه سنگ های غده تحت فکی شایع تر است. طول مجرا بلندتر و بر خلاف مرکز ثقل، حاوی موسین و مواد قلیایی می باشد. تومور های خوش خیم و بد خیم در این غده های موجود می باشد.

 

اگر تومور در غده بناگوشی در جلوی گوش باشد، از روش بیهوشی استفاده شده و جلوی گوش تا گردن با سوزن بیوپسی برش داده میشود، سپس فلپ را بلند کرده تا عصب صورتی یا پنجه غازی نمایان شود. ضمن حفظ تمام شاخه های آن، غده پاراتیروئید همراه تومور بر اساس نوع آن از محل خارج می شود.

 

اگر چنانچه سنگ یا تومور در غده تحت فکی باشد، به اندازه 4 سانتی متر زیر زاویه فک به صورت عرضی برش داده شده و سنگ همراه غده یا تومور خارج میشود. اگر چنانچه سنگ در مجرای غده تحت فکی در یک سوم انتهای آن باشد، سنگ از داخل دهان خارج می گردد.

منبع-http://www.dent-world.com