کاهش تعداد دانشجویان نسبت به ظرفیت رشته های تحصیلی و گرایش های مختلف سبب شده است که برخی گرایش های تحصیلی در سه سال گذشته حذف شوند.  معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد:ما در سال ۹۲ بالغ بر ۴ هزار رشته مقطع داشتیم و اکنون ۳ هزار رشته مقطع داریم یعنی مابقی آنها به دلیل حذف گرایش ها ، حذف شده است .

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت برخی از رشته های هسته ای که حذف شده اند گفت: رشته ای به بهانه هسته ای بودن هیچ وقت حذف نشده است.

وی ادامه داد: اگر هم حذف شده، صرفا گرایش ها بوده که آن هم سیاست آموزش عالی ایجاب می کرده است.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: ما در سال ۹۲ بالغ بر ۴ هزار رشته مقطع داشتیم و اکنون ۳ هزار رشته مقطع داریم یعنی مابقی آن به دلیل حذف گرایش ها، حذف شده است.

منبع/مهر