استفاده از مواد بی حس كننده هنگام تزریق دارو یا آزمایش های پزشكی ، خطرناك است.

استفاده از داروهای بی حس كننده و تركیب آن با داروهای تزریقی به ویژه پنی سیلین روشی است كه در برخی مراكز درمانی برای كاهش درد بیماران استفاده می شود؛ اما به كار بردن این روش ممكن است باعث به خطر افتادن جان بیمار شود.

شواهد زیادی نشان داده است ، استفاده از مواد بی حس كننده هنگام تزریق دارو یا برخی روش های آزمایشگاهی موجب بروز عوارض حساسیتی ، مشكلا ت قلبی،عروقی و گاهی اختلال در نظم ضربان قلب می شود.