بسیاری از افراد در اوقات فراغت خود به استخر می روند و وقت خود را به شنا کردن اختصاص می دهند.فواید این ورزش بر هیچ کدام از افراد پوشیده نیست.اما نتایج  یک پژوهش نشان از آلودگی نسبی آب این استخرها به آمیب را دارد.آمیب های آزادزی، موجوداتی میکروسکوپی با انواعی مختلف هستند که می توانند در منابع آبی حضور داشته و عوارض وخیمی را در افراد مستعد خطر ایجاد نمایند.

مطالعه بر روی این موجودات، موضوع پژوهشی گردیده که توسط محققینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده و در آن آمیب های آزادزی با استفاده از روش های ریخت شناسی ازآب های تفریحی شهر تهران جداسازی گردیده و مورد بررسی واقع شده اند.

آمیب های آزادزی، موجوداتی میکروسکوپی با انواعی مختلف هستند که می توانند در منابع آبی حضور داشته و عوارض وخیمی را در افراد مستعد خطر ایجاد نمایند.

در این تحقیق که به روش مقطعی و به مدت هشت ماه انجام شده، تعداد 75 نمونه از آب های تفریحی شهر تهران انتخاب و فیلتر گردیده و سپس نمونه ها در محیط مناسب آزمایشگاهی کشت داده شده اند. محققین پس از کشت نمونه ها، به شناسایی آمیب های مختلف بر اساس معیارهای تشخیصی مرفولوژیک نظیر شکل آمیب، شکل پاهای کاذب و هسته آمیب و همچنین شکل کیست های آمیب ها پرداختند.

بر اساس یافته های این مطالعه، از 75 نمونه آب جمع آوری شده از استخرهای عمومی و همچنین حوضچه های پارک ها، چیزی حدود یک چهارم آن ها دارای آلودگی به آمیب های مختلف بودند.

آمیب های شناسایی شده از حوضچه ها و استخرهای پارک های مورد بررسی از جنس های آزادزی شامل «آکانتامبا»، «هارتمنلا» و آمیب های «والکامفیده» بودند.

با توجه به نتایج این تحقیق که حضور نسبی آمیب های آزادزی را در آب های تفریحی از جمله استخرهای عمومی شهر تهران نشان می دهد، محققین اظهار نموده اند که باید در این خصوص هشدارهای لازم به مسئولین بهداشتی استخرهای عمومی و همچنین افراد مستعد خطر داده شود.

به علاوه، نصب تابلوهای هشدار دهنده در پارک ها می تواند راهکار مناسبی در جهت پیشگیری از عفونت های مرتبط با این گونه موجودات خطرناک باشد.

 

منبع:شفا آنلاین