سودجويان از قرص‌هاي حاوي سودوافدرين مانند سرماخوردگي و آنتي هيستامين قرص‌هاي اكستازي توليد مي‌كنند به همين علت فروش اين قرص‌ها در كشور سهميه‌بندي شد.

اكبر عبداللهي اصل در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: با توجه به سوء استفاده سودجويان از قرص سودوافدرين به عنوان ماده اوليه قرص اكستازي، توليد اين قرص‌ها در كشور متوقف شد و اگر در برخي داروخانه‌ها هنوز قرص سودوافدرين وجود داشته باشد، توليد قبلي است و به زودي با تمام شدن آن ديگر عرضه قرص سودوافدرين در كشور نخواهيم داشت.

وي گفت: البته قرص‌هاي ديگري كه در توليد آنها از ماده اوليه سودوافدرين استفاده مي‌شود، مانند قرص سرماخوردگي و آنتي هيستامين هنوز در كشور توليد و توزيع مي‌شوند و سودجويان توليد كننده اكستازي اين بار اين قرص‌ها را به عنوان ماده اوليه توليد اكستازي استفاده مي‌كنند، بخشي از اين قرص‌ها حاوي سودوافدرين است اما بقيه آن به عنوان ناخالصي در توليد اكستازي اضافه مي‌شوند كه علاوه بر عوارض خود اكستازي به علت داشتن ناخالصي عوارض اين قرص‌هاي خطرناك را بيشتر مي‌كنند.

عبداللهي افزود: در زمان حاضر شاهد اين هستيم كه توليد كنندگان اكستازي بسته‌هاي هزارتايي و بيشتر قرص سرماخوردگي، آنتي هيستامين و استامينوفن را به خاطر اينكه حاوي سودوافدرين هستند، خريداري مي‌كنند و از آن براي توليد اكستازي استفاده مي‌كنند به همين علت وزارت بهداشت از يكماه پيش به تمام داروخانه‌هاي كشور ابلاغ كرده است كه فروش بدون نسخه بيش از 30 قرص سرماخوردگي، آنتي هيستامين يا استامينوفن ممنوع است و فروش با نسخه آن نيز نبايد از 60 عدد بيشتر باشد.

وي گفت:‌ البته هنوز برخي داروخانه‌هاي متخلف هستند كه ممكن است اين داروها را بيش از ميزان مجاز به فروش برسانند يا حتي ممكن است داروهاي با نسخه را بدون نسخه بفروشند كه در صورت مشاهده با متخلفان برخورد مي‌شود.