;
بر اساس ارزیابی یک پژوهش جدید، مدت زمان نسشتن بعد از سن 60 سالگی، بدون در نظر گرفتن این که فعالیت بدنی داریم یا نه، می تواند ریسک بوجود آمدن ناتوانی ها را دوچندان کند. این تحقیق برای نخستین  بار نشان می دهد که اطاعت از

یک شیوه زندگی غیرفعال می تواند به عنوان یک عامل خطر در نظر گرفته است. در واقع در این مطالعه بر اهمیت فعالیت بدنی نه فعالیت ورزشی ( با شدت متوسط تا شدید) متمرکز شده است. رفتارهای غیرفعال و بی تحرک همچون عدم پرداختن به فعالیت بدنی می تواند یک عامل مهم در زمینه بروز ناتوانی ها در سنین بالا باشد. نتایج این مطالعه در Journal of Physical Activity and Health, به چاپ رسید. محققین در این مطالعه دریافتند که احتمال بروز ناتوانی  از بین دو زن 65 ساله، در فردی که روزانه 13 ساعت بی تحرک است در مقایسه با فرد دیگر که روزانه 12 ساعت بی تحرک است، حدود 50 درصد بیشتر است. به بیان دکتر Dorothy Dunlop نویسنده مسئول این مقاله، “ما در این مطالعه برای اولین بار نشان دادیم که علیرغم پرداختن به فعالیت ورزشی با شدت متوسط، مدت زمان سپری شده برای رفتارهای غیرفعال زندگی ( نداشتن فعالیت بدنی کافی) می تواند با افزایش بروز ناتوانی ها همراه باشد”. بروز انواع  ناتوانی ها، زندگی بیش از 56 میلیون نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این قبیل ناتوانی ها به صورت محدودیت در توانایی انجام فعالیت های پایه ای از قبیل خوردن، پوشیدن لباس، حمام کردن و راه رفتن در منزل تعریف می شود.  ناتوانی ها خطر بستری شدن در بیمارستان را افزایش می دهد. در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که مدت زمان غیرفعال بودن در طول روز می تواند به اندازه عدم پرداختن به فعالیت ورزشی مضر باشد.

 

منبع-http://www.yourdoctor.ir/