داروهای گیاهی را از داروخانه ها و مراكز معتبر تهیه كنید.

نتیجه پژوهشی در كشورمان نشان می دهد ، شمار زیادی از عطاران كه داروهای گیاهی را عرضه می كنند درباره خواص این داروها یا گیاهان ، اطلاعات كافی ندارند.

بررسی محققان دانشگاه علوم پزشكی ایران درباره گروهی از عطاران شهر تهران نشان می دهد، اطلاعات شمار زیادی از آنان درباره ویژگی های دارویی گیاهان و حتی گاه در تشخیص گیاهان دارویی از یكدیگر ناكافی است.

از آنجا كه مصرف اشتباه گیاهان دارویی ممكن است عوارض سویی داشته باشد به همه افراد توصیه می شود با تجویز افراد ناآگاه از این داروها استفاده نكنند .