سرکه هایی که در بازار هستند دارای اسیدسیتریک هستند که به هیچ وجه خاصیت های یک سرکه ی طبیعی خانگی را ندارد. برای اینکه از خواص سرکه سیب، بهره ببرید، سعی کنید سرکه ی طبیعی آن را تهیه کنید.

سرکه انگور طبیعی بر اثر تخمیر الکل انگور به وسیله یک نوع قارچ به نام میکودرمااستى به وجود مى ‏آید و ترکیب شده است از اسید استیک و نیز داراى مقدارى اسید مالیک، اسید ستیریک، اسید سوکسینیک و اسید تارتریک که مجموعا در حدود ۲ تا ۳ گرم در لیتر است، هم‏چنین بى‏ تارترات دوپتاس و مقدارى مواد رنگى است.

طرز تهیه سرکه انگور طبیعی:
روش اول: سرکه مایعى است ترش‏مزه داراى حالت اسیدى که آن را بطور کلى از تخمیر میوه‏ هایى که داراى گلوکز مى ‏باشند تهیه مى‏ کنند. آب انگور را گرفته و صاف نموده یا بدون صاف کردن با تفاله‏ هاى داخل آن همه را داخل خم سفالى یا چینى یا بشکه ‏اى مى ‏ریزند و معادل ده درصد وزن آب انگور سرکه پاک مرغوب در آن ریخته و سر خم را محکم مى‏ بندند و در آفتاب یا جاى گرم مى‏ گذارند تا برسد.

روش دیگر: قبل از ریختن سرکه مرغوب به داخل آب انگور صبر مى‏ کنند تا آب انگور بجوش آید سپس سرکه و نمک را اضافه مى‏ کنند و مى ‏گذارند تا برسد و ترش گردد.
بهترین سرکه‏ ها سرکه انگور فخرى شیرین است و هرچه انگور شیرین‏ تر باشد سرکه آن مرغوب‏تر خواهد شد.

طبیعت سرکه انگور طبیعی:
طبیعت سرکه را بعضى سرد و تر و بعضى سرد و خشک مى ‏دانند.

خواص درمانى سرکه انگور طبیعی :
۱- سرکه انگور طبیعی را بخورید. قابض و بسیار مجفف و سریع النفوذ است، رساننده قواى ادویه به اعضاء مى ‏باشد، ملطف و قاطع اخلاط غلیظ، خشک‏ کننده رطوبتها، تقطیع صفرا و برطرف‏ کننده عطش، قاطع نزف الدم اعضاى باطنى مى ‏باشد،اشتها را تحریک مى‏ کند و کار دستگاه هضم و گوارش‏ را تا حدى آسان مى ‏سازد، عقل را تقویت مى‏ کند،

مداومت در خوردن سرکه انگور طبیعی صبح‏ها قبل از صبحانه بدن را لاغر و پیه شکم را آب مى‏ کند.

۲- چند قطره سرکه انگور طبیعی را با آب مخلوط کنید و بخورید مسمومیت از دود و دم زغال را برطرف مى ‏سازد.

۳- خوردن سرکه انگور طبیعی مخلوط با بادام یا روغن گل یا گلاب یا آب خیار جهت تسکین سرسام و هذیان مفید است.

۴- اگر شب مقدارى نخود را در سرکه انگور طبیعی بخیسانید و صبح بخورید انگل‏هاى معده را از بین مى ‏برد.

۵- یک اوقیه پیاز عنصل خشک را ورق‏ورق کرده در سرکه بجوشانید تا مهرا شود بعد یک هفته در آفتاب بگذارید سپس صاف نموده و هر روز صبح ناشتا دو درم آن را بیاشامید براى رفع بدبویى دهان که به مشارکت معده باشد مفید و مزمزه آن با نمک جهت قطع خون بن دندان که کنده باشند نافع است.

۶- براى رفع لق بودن دندانها یا تسکین درد آن سرکه انگور طبیعی را روزى چند بار در دهن قرقره کنید.

۷- مقدارى سیاهدانه را در سرکه انگور طبیعی بپزید بعد آن سرکه را در دهن بگیرید، دندان دردى که از رطوبت باشد ساکت مى ‏شود.

۸- بخور سرکه انگور طبیعی در گوش براى رفع طنین صداى گوش و سنگینى شنوایى و بازکردن گرفتگى ‏ها و تقویت شنوایى مفید است.

۹- بو کردن مداوم سرکه انگور طبیعی یا بخور در موقع جوشاندن آن یا تر کردن دستمال در سرکه گرم و گذاشتن روى پیشانى سردردهاى کهنه و مزمن و سردردى که از غلبه صفرا باشد را درمان مى ‏کند.

۱۰- ریختن قطره سرکه کهنه در گوش براى تسکین درد گوش مجرّب است، کرم داخل گوش را مى‏ کشد.

۱۱- اگر سرکه انگور طبیعی را به داخل دماغ بمالید و قهوه سائیده را هم را با سرکه مخلوط نموده به پیشانى بمالید و آن را ببندید و نفس‏هاى عمیق بکشید. سردردى که از دم یا بو یا گاز باشد را درمان مى ‏کند.

۱۲- اگر دستمالى را در سرکه انگور طبیعی گرم فروبرده و روى پیشانى نگه دارید. سردردى که از آفتاب زدگى باشد را درمان مى‏ کند.

۱۳- براى درمان پستان که آماس کرده و گرم باشد سرکه انگور طبیعی را با آب جوش مخلوط نموده و تا گرم است در مثانه گاو یا گوسفند بریزید و درب آن را ببندید و روى آماس گذارید.

۱۴- براى درمان بواسیر هر روز سرکه انگور طبیعی را روى سنگ داغ کرده بریزید و مقعد را لخت کرده روى‏ آن بگیرید و آن را بخور دهید.

۱۵- روغن مغز بادام تلخه سائیده را با سرکه انگور طبیعی مخلوط کنید و بمالید، جرب و ترک‏هاى پوست و زخم‏هاى شدید و عفونى را درمان مى ‏کند و کک‏ ومک را به مرور برطرف مى‏ سازد، مالیدن آن در پشت چشم، بینایى را تقویت مى ‏کند.

۱۶- هر روز سرکه انگور طبیعی را بمالید، براى درمان انواع سوختگى و درمان زخم‏هاى عفونى، زخم سفلیس و گند طاول مفید است، اگزماى متقرح و باد سرخ و خارش بدن را تسکین مى‏ دهد، براى درمان گزیدگى حیوانات سمّى گرم نافع است، عقربک و سفیدک ناخن را برطرف مى ‏سازد.

۱۷- سرکه انگور طبیعی را با آب رقیق کرده بعد نمک بزنید و دائم در گلو قرقره کنید. آنژین و گلودرد کهنه و مزمن را درمان مى‏ کند و از خونریزى گلو جلوگیرى مى ‏نماید و اگر زالو یا کرم در گلو مانده باشد آن را مى‏ کشد.

۱۸- دائم سرکه کهنه را بو کنید و هر شب سرکه را با گلاب مخلوط نموده در چشم بچکانید زردى چشم که پس از بیمارى یرقان مانده باشد را مرتفع مى‏سازد.

۱۹- سرکه انگور طبیعی را با عسل مخلوط نموده و هر شب بر دور چشم ضماد کنید تا کبودى دور چشم را برطرف سازد.

۲۰- گل ارمنى را در سرکه انگور طبیعی حل کرده و بمالید، خارش بین انگشتان را برطرف مى‏ سازد.

۲۱- تخم ترب کوبیده را با سرکه انگور طبیعی مخلوط کنید و ضماد نمایید. قانقاریا یا مردگى اعضاء که در اثر عفونت‏هاى مزمن باشد را درمان مى‏ کند.

۲۲- سرکه انگور طبیعی را با کف دریاى سائیده مخلوط کنید و هر روز صبح و شب بر موضع بمالید. تکرار مالیدن آن بر هر موضع باعث لاغر کردن آن عضو خواهد شد.

۲۳- اگر فردى به حالت بى‏ هوشى افتاده است دو سه قطره سرکه در بینى او بچکانید سبب بهوش آمدن شخص مى‏ گردد.

۲۴- کمى کافور در سرکه انگور طبیعی مخلوط کنید و بمالید ورم پلک چشم را از بین مى‏ برد.

۲۵- گرفتن سرکه انگور طبیعی پاى دندانها ورم و درد لثه که از گرمى مزاج باشد را درمان مى ‏کند.

۲۶- هر صبح و شب هر بار یک مثقال زیره را نیم‏کوب کرده در یک استکان سرکه انگور طبیعی بجوشانید بعد آن را صاف نموده بخورید. تب‏هاى دوره‏اى را درمان مى ‏کند.

۲۷- اگر آهک آب‏ندیده را در سرکه انگور طبیعی حل کنید و هر شب بجایى که مى‏خواهید مو روییده نشود بمالید. کم‏کم پیاز مو را ضعیف مى‏ کند و دیگر مو نمى ‏روید.

تذکر درمورد سرکه انگور طبیعی:
براى اشخاص پیر و سالخورده و اشخاص سوداوى مزاج و بیماران مبتلا به بیماریهاى ریوى، سرفه تازه و خشک، درد مفاصل، ضعف احشاء و آلات داخل شکم، براى رحم و اعصاب و افعال مرتبط با اعصاب، نیروى جنسى و سردمزاجان مضر است. مداومت در خوردن آن موجب استسقاء، ضعف دید چشم، زردى رنگ رخسار و لاغرى بدن مى‏شود.

بهداشت نیوز