رييس بيستمين كنگره ساليانه جامعه پزشكان متخصص داخلي، با بيان اين كه مصرف دارو در ايران ميزان بالايي دارد، علت آن را فرهنگ مصرفي غلط دانست و افزود: تصور بيماران از مهارت و كارآيي پزشك براساس ميزان تجويز دارو شكل گرفته است؛ به نحوي كه اگر در ارزيابي بيمار بنا به صلاحديد پزشك، دارويي تجويز نشود نارضايتي و عدم اطمينان بيمار را به همراه دارد.

دكتر ايرج خسرونيا در افتتاحيه كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي، صرف هزينه براي خدمات بهداشتي و تامين امكانات و رفاه عمومي را نوعي سپرده گذاري در نظام سلامت اجتماعي برشمرد و افزود: اين صرف هزينه سود سرشاري به همراه دارد.

وي با بيان اين كه انسان برخوردار از روح و جسم سالم زيربناي توسعه همه جانبه است و بدون توسعه يافتگي تامين سلامت دشوار است، گفت: سلامت، توسعه و امنيت اجتماعي سه مقوله تفكيك ناپذيرند، پس سرمايه‌گذاري‌ در سلامت، محور رشد اقتصادي و توسعه پايدار است.

وي، بيمار بودن را به معناي دور ماندن از چرخه فعاليت اقتصادي دانست و افزود: بدون سرمايه‌گذاري‌ در مقوله سلامت پيشرفت در كاهش و محو فقر ميسر نمي‌شود.

رييس بيستمين كنگره ساليانه جامعه پزشكان متخصص داخلي، با بيان اين كه سرمايه‌گذاري‌ بهينه دولت‌ها در نظام بهداشت و حوزه سلامت رابطه مستقيم با افزايش اميد به زندگي و تقويت نيروي كارآمد دارد، افزود: موفقيت در اين عرصه نيازمند قبول تعهد از جانب دولت است كه با برنامه‌ريزي‌ صحيح و همه جانبه نسبت به تامين سلامت اجتماعي و ايجاد نشاط عمومي مبادرت ورزد.

دكتر خسرونيا، با تاكيد بر ضرورت نهادينه شدن نقش محوري سلامت در توسعه گفت: بنابراين اختصاص درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي به امر بهداشت و سلامت مي‌تواند شاخص‌هاي مرتبط با سلامت، رفاه زندگي و شغلي شهروندان را بهبود بخشد.

وي، تحقق سلامت اجتماعي را جوهره اصلي توسعه پايدار برشمرد و افزود: تحقق سلامت اجتماعي به عملكرد تمام دستگاه‌ها و آحاد جامعه بستگي دارد و نظام منسجم و مشتمل بر تشريك مساعي در مقوله بهداشت جامعه را مي‌طلبد.

رييس بيستمين كنگره ساليانه جامعه پزشكان متخصص داخلي، با بيان اين كه دستگاه‌ها بايد امر پيشگيري را پيش از درمان سرلوحه فعاليت‌هاي كاري خويش قرار دهند، گفت: از محورهاي مهم و غيرقابل انكار، اصلاح الگوي تجويز و مصرف دارو در كشور است.

رييس بيستمين كنگره ساليانه جامعه پزشكان متخصص داخلي، با اشاره به نقص موجود در سيستم‌هاي عرضه دارو از سوي مراكز مربوطه گفت: به عنوان مثال داروهايي نظير آنتي بيوتيك‌ها، مسكن‌ها در كنار داروهاي OTC به راحتي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد كه مقاومت‌هاي دارويي از تبعات آن است.

دكتر خسرونيا، به پايين بودن كيفيت داروها، استفاده از مواد اوليه نامرغوب اشاره كرد و در ادامه بر ضرورت فرهنگسازي مناسب در مصرف دارو تاكيد كرد و افزود: البته فرهنگ‌سازي پروسه زمان بري است كه از سويي مقابله با تبليغات مصرف گرايانه برخي كشورهاي توليد كننده دارو و از طرفي ديگر ايجاد آگاهي و شناخت در گروه‌هاي مصرف كننده را طلب مي‌كند.