یکی از دستاوردهای جدید محققان که با بررسی سلول های پستانداران محقق شد کشف راه جدید برای اعمال و انجام دستورات منطقی برای اجرای توسط سلول های کلیوی بود است که این کار با استفاده از دی ان ای امکان پذیر شده است.گروهی از دانشمندان دانشگاه بوستون موفق به کشف متدی جدید برای هک سلول های پستانداران از جمله انسان شدند که از طریق آن می توان سلول ها را مجبور کرد تا نسبت به یک سری دستورالعمل منطقی پاسخ دهند.

گفتنی است تا به حال مطالعات دیگری نیز در این زمینه با موفقیت انجام گرفته اما در اکثر آنها از «اشریشیا کلی» بهره برده شده است. اما در مطالعه مورد اشاره دانشمندان توانسته اند سلول های کلیه را طوری برنامه ریزی کنند که از 109 دستورالعمل مختلف تبعیت کرده که شامل پاسخ به شرایط محیطی به خصوص و پیروی از دستورات ویژه هستند.

طبق اطلاعات منتشر شده تیم تحقیقاتی مذکور با استفاده از ترکیب مجدد DNA به دستاورد جدیدی دست یافته اند که محققان دیگر در این زمینه با شکست مواجه شده اند. آنها با بهره گیری از آنزیم های ترکیب مجدد ژنتیکی توانستند دو هدف در رشته DNA را شناسایی کرده و آنها را به هم متصل کنند که در تنیجه هرچیزی که بین آنها بوده از بین می رود.

لازم به ذکر است دانشمندان برای بررسی نحوه عملکرد آن سلول ها را طوری برنامه ریزی کردند که در صورت عدم در بر داشتن ترکیب مجدد DNA بتوان به وضوح آنها را مشاهده کرد. در آینده محققان می توانند از پروتئین هایی مربوط به بیماری های به خصوص بهره برده و از تکنیک مورد اشاره به عنوان یک ابزار تشخیص بیماری استفاده کنند.

پروفسور «وانگ» به عنوان رهبر تیم تحقیقاتی دانشگاه بوستون عنوان کرده که یکی از کاربردهای بالقوه روش مورد اشاره می تواند در دستکاری سلول های «تی» جهت حمله به سلول های سرطانی باشد.

منبع/آخرین خبر