تغییر و تحولات دنیای امروزی و مشخصا گذر از سنت به مدرنیته در جوامع بشری و ایران باعث تغییرات اساسی در ساختار خانواده، روابط اعضاء و نقش اعضای خانواده شده است. افزایش تعداد زنان شاغل از مهم ترین تغییرات زندگی های امروزه است؛ فارغ از اینکه علت این روند افزایشی چه عواملی است، به وضوح می توان تاثیر آن را در چرخه روابط خانوادگی، تعامل بین اعضای خانواده و به خصوص روابط بین زوجین مشاهده کرد.

◊ واقعیت هایی درباره خانم های شاغل

– اولا بسیاری از زنان شاغل هستند و همچنان نسبت به انجام وظایف سنتی خود مانند خانه داری پذیرش دارند؛

– ثانیا باید بین پذیرش نقش خانه داری و فقدان وقت و توان کافی برای ایفای این نقش تفاوت قائل بود، به این معنی که ممکن است خانم شاغل باشد، پذیرش مسئولیت خانه داری هم داشته باشد اما وقت و توان لازم را برای ایفای نقشش نداشته باشد.

– ثالثا ممکن است عدم پذیرش نقش خانه داری زن شخصیتی بوده یا به عوامل دیگری ربط داشته باشد و هیچ ارتباطی به اشتغال ایشان نداشته باشد به عبارت دیگر ممکن است اگر زن شاغل هم نباشد پذیرای این نقش نباشد.

◊ من خانه دار نیستم

– علت دیگر عدم پذیرش زن از طرف مرد به عنوان یک شخص شاغل است؛ زمانی که مرد پذیرای مسئولیت جدید زن یعنی اشتغال او و ایفای نقشش در تامین بخشی از کارکرد اقتصادی خانواده نیست، زن تمایلی برای ایفای نقش خانه داری خود ندارد. سست بودن تعهد به رابطه و وابستگی اقتصادی مرد به زن: بسیاری از زنان شاغل در حالی به شغل خارج از منزل مشغولند که همسرشان برای تامین نیازمندی های زندگی به درآمد او وابسته است و از طرفی زن تعهد و تقوای لازم را برای رابطه اش به همسرش ندارد در این صورت از وابستگی مرد به درآمدش سوء استفاده کرده و نسبت به انجام وظیفه خانه داری خود اهمال و سستی دارد.

◊ سبک زندگی اروپایی

– تاثیر پذیری از تحولات جهانی؛ مقایسه سبک های زندگی ایرانی اسلامی با سبک های اروپایی و غربی و تمایل زنان شاغل برای الگو پذیری از این سبک ها نیز از مهم ترین دلایل عدم پذیرش نقش خانه داری است. این درحالی است که تحقیقات خانواده در کشورهای غربی و اروپایی نشان می دهد هرگاه زنان و مردان نسبت به ایفای نقش های زنانه و مردانه خود رد خانواده پذیرش بیشتری دارند موفقیت ارتباطی و استحکام خانوادگی بیشتری را تجربه کرده اند.

◊ تغییر نگرش از خانه داری تا کارمندی

– اشتغال باعث تغییر انتظارات روانی در برخی از زنان شده است؛ همانطور که افزایش توانمندی در مقاطع و مدارک تحصیلی باعث افزایش و تغییر انتظارات بسیاری از تحصیلکرده های کشورمان در خصوص عدم انتخاب و تن ندادن به بسیاری از مشاغل شده است این اتفاق به گونه ای دیگر برای برخی از زنان شاغل رخ داده است. توانمندی زنان در پی شاغل شدن باعث افزایش و تغییر نگرش و سطح انتظار ایشان نسبت به ایفای وظایف سنتی شان مانند خانه داری شده است؛ به گونه ای که دیگر خانه داری آنها را از نظر روانی ارضاء نمی کند و با جایگاه ایشان در تضاد است.

◊ شغل های با مدت زمان طولانی

– در برخی از موارد زنان مشغول انجام شغلی هستند که مدت زمان طولانی از وقتشان را پر می کند به گونه ای که زمانی برای ایفای نقش های خانه داری خود ندارند و این مساله به مرور باعث کاهش رغبت ایشان در انجام و پذیرش این نقش می شود.


منبع: دکتر سلام

لینک مرتبط: مدیریت فشار روانی در زنان شاغل