images

پژوهشگران در دانشگاه ملی سنگاپور ابزاری الکتریکی ابداع کرده اند  که قادر است بشکل مجازی طعم های اصلی یعنی شوری، شیرینی، ترشی و تلخی را بر روی زیان بوجود آورد. این ابزارجریان های الکتریکی را از طریق یک الکترود

نقره ای به زبان ارسال میکند. گیرنده های چشایی بر روی زبان به وسیله جریان الکتریکی تحریک شده و حس مزه را ایجاد میکنند.

برحسب نوع جریان و دمایی که در نوک الکترود ایجاد میشود نوع مزه تغییر میکند. این وسیله در آینده کاربردهای بسیار زیادی در پزشکی و صنعت خواهد داشت. ایجاد حس شیرینی بدون وجود ماده چاق کننده برای افراد دیابتی و یا تبلیغات برای مواد غذایی در بستر اینترنت میتواند مثال هایی از کاربر وسیع این ابزار در آینده باشد.

 

منبع-http://www.iranorthoped.ir