renwu_077

شما با شور و شادی زیاد و با خوش بینی شغل جدیدتان را آغاز می کنید. طبق ارزیابی های شما، محل کاری که یافتید ارزش کار کردن برایش را دارد. کار شما در این شرکت بسیار خوب است و با مهارت ها و تجربه شما سنخیت دارد. حقوق و مزایای مطمئن و خوبی هم دارد

خورشید آسمان حرفه شما شروع به درخشیدن کرده است و شما متقاعد شده اید که همه چیز خوب است و بهتر هم می شود. ولی وقتی با همکاران مستقیم خود آشنا می شوید، متوجه می شوید که آنها غرغرو، بدبین و خسته کننده هستند. با شما خوبند، ولی هرگز چیز خوبی در مورد شرکت، همکاران یا رئیس نمی گویند. بعد از چند هفته کار کردن با این تیم، کم کم شما را دلزده می کنند. دیگر شرکت برایتان عالی به نظر نمی رسد و اشتیاق و خوش بینی شما کمرنگ می شود.

اینکه بگذارید همکاران منفی باف تان شغل جدیدتان را به کامتان تلخ کنند، فقط موجب سوختن فرصت های جدید شما در این شرکت می شود و در بلندمدت به حرفه شما آسیب می زند و سعادت شما را کاهش می دهد. نکات زیر را در نظر داشته باشید تا از بدبینی و تلخکامی تان کاسته شود:

1.خودتان نتیجه گیری کنید.

در چند هفته اول کاری، طبیعی است که شما به همکاران خود بنگرید تا در مورد فرهنگ، مدیریت و روابط افراد شرکت، چیزهایی یاد بگیرید. این دوره زمانی است که شما به راحتی تحت تأثیر قرار می گیرید. اگر شما در تیمی پر از همکاران ناراضی قرار بگیرید، این زمان، زمان خطرناکی می شود. حتی اگر آنها این رفتار و گفتار را بطور ناآگاهانه در پیش گرفته باشند، همکاران ناراضی شما را هم به میان گرداب خودشان می کشند. نگذارید آنها بر برداشت و نتیجه گیری شما از محل کار جدیدتان تأثیر بگذارند. چیزهای منفی را پس بزنید و دنبال چیزهای مثبت باشید. ذهنتان را باز بگذارید و خودتان برای خودتان نتیجه گیری کنید.

2.دایره خود را وسیع تر کنید.

در اداره خود بگردید و با افراد جدید در دوایر و تیم های مختلف آشنا شوید. بدین ترتیب متوجه می شوید که حال و هوای کلی شرکت خیلی مثبت تر از همکاران مستقیم شماست. هر روی با همکارانی که دیدگاه مثبت و خوش بینانه ای دارند تعامل داشته باشید، چه سر ناهار باشد، چه گپ زدن در کوریدور، این برخوردهای مثبت به شما کمک می کنند تا روحیه خود بالا نگه دارید.

3. روی کارتان تمرکز کنید.

از شرکت کردن در غیبت ها و غرولندها اجتناب کنید. نه اینکه با اعضای تیم تان اجتماعی نشوید، بلکه مسئله این است که روی کارتان متمرکز باشید و کارتان را خوب انجام دهید. درست است که ایجاد روابط حسنه و خوب با همکاران بخشی مهمی از شغل محسوب می شود و شما باید اعضای تیم خود را خوب بشناسید. ولی اینکه دائماً در غیبت کردن ها شرکت کنید، باعث می شود از هدف اصلی دور شوید.

4.مشارکت کنید.

به منظور فوق می توانید در رویدادها و فعالیت های شرکت حضور یابید. بخشی از یک تیم باشید، نه اینکه گوشه عزلت اختیار کنید و مثل همکاران غرغرو بدبین و منفی باف باشید. داشتن دیدگاه وسیعتری از شرکت و سازمان و اینکه حس کنید بخشی از آن هستید، باعث می شود که روحیه منفی بافی و بدبینی از شما دور شود.

همیشه یادتان باشد که هیچ شرکت و سازمان کامل و بی نقص نیست و همیشه ناراحتی ها و عصبانیت هایی در مورد کارتان وجود دارد. دنبال چیزهای مثبت و روابط مثبت باشید تا بتوانید این ناراحتی ها را از خود دور کنید و شب که به خانه برمی گردید خوشحال باشید و لبخند به لبتان باشد

منبع-http://www.ravanagahi.ir