محققان با بررسی DNA و ساختارهای آن در بین موجودات مختلف دریافتند که برخی از گونه های آبزی توانایی تغییر و اصلاح DNA خود را دارند و می توانند مولکول های خود را برای تطبیق محیطی ویرایش و اصلاح نمایند.

به نقل از دیلی میل، به طور کلی DNA تمامی اطلاعات و خصوصیات ژنتیکی را در فضای محافظت شده نگهداری می‌کند تا بدون کمترین تغییر به نسل بعد منتقل شود، اما وظیفه RNA ترجمه اطلاعات موجود در ژنوم برای انجام وظایف و دستورات مورد نیاز  برای حیات پایدار جاندار است.

سَرپایان رده‌ای از جانوران شاخه نرم‌تنان هستند. ویژگی سرپایان، قرینه بودن دو بخش بدن، داشتن سر برجسته و بازو یا شاخک است. همگی سرپایان دریازی هستند. از آنجا که سرپایان قادر به ترشح مرکب از بدن خود هستند ماهیگیران به آن‌ها ماهی‌های مرکب هم می‌گویند.

محققان دریافتند اکثر جانداران خانواده سرپایان به ویژه اختاپوس قابلیت دخالت در چرخه تولید ژنوم و تولید پروتئین‌های مشخص با استفاده از قابلیت کلیدی RNA در ترجمه اطلاعات موجود در ذخیره ژنی را کسب کرده‌اند. در این شرایط امکان تولید پروتئین‌های متفاوت از  پروتئین‌های مورد نیاز در ژنوم به وجود می‌آید.

مهمترین ویژگی آبزیان موجود در شاخه سرپایان مثل اسکوئیدها و اختاپوس‌ها قابلیت تطبیق پذیری بسیار بالا در برابر تغییرات ناگهانی موجود در محیط است. این تغییرات ناگهانی مثل تغییر سریع دمای آب در اکثر موارد باعث مرگ و میر سایر آبزیان می‌شود، اما اختاپوس‌ها و اسکوئیت‌ها قادرند تا به سرعت با شرایط جدید هماهنگ شوند.

یکی از مهمترین دستاوردهای این مطالعه کشف توانایی تغییر کد بندی RNA  در سلول‌های بافت عصبی است. بنابراین  شاید یکی از دلایل باهوش بودن این جانداران همین قابلیت تغییر  ژن‌ها مخصوصا در سلول‌های عصبی بافت مغز است.

منبع/ایسنا