6_0_56

پژوهشگران کشف کردند که میکروبهای خاصی در روده سبب تخمیر کاکائو به ترکیبات ضدالتهابی می شوند ترکیباتی که شامل  تأثیرات مفیدی برسیستم قلبی عروقی هستند.

در این تحقیق محققین به بررسی پاسخ باکتریهایی که در دستگاه گوارش انسان هستند به 3 نوع مختلف پودر کاکائو: Lavado،Paragon،Geekins Siennaپرداختند. آنها با استفاده از مدل گاسترواینتستینال مواد قابل هضم وهضم نشدنی موجود در این سه نوع پودر کاکائو را در اختیار  باکتریهایی که بصورت  طبیعی درمدفوع  انسان یافت می شوند، قرار دادند تا عمل تخمیر صورت گیرد. تولید اسیدهای چرب در این فرآیند اندازه گیری گردید و آنالیز شیمیایی در شروع تحقیق و در 6، 12، 18و 24ساعت پس از شروع  تخمیر انجام گردید.

محققین متوجه شدند بین 6 تا 12 ساعت از شروع فرآیند تخمیر،PHاندکی کاهش می یابد که به دلیل تولید اسید استیک ، اسیدبوتیریک و اسید پروپیونیک است.

علاوه بر مقادیر کمی از فیبر، پودر کاکائو شامل چندین نوع آنتی اکسیدان است  که شامل catechinو epicatechinاست. از آنجائیکه این ترکیبات  از پودر کاکائو  به راحتی قابل جذب نیستند هنگامیکه به روده ی بزرگ می رسند، باکتریها این مواد را تخمیر کرده و نتیجه ی آن تولید و جذب ترکیبات ضد التهابی است.

به گفته ی یکی از محققین  میکروبهای  مفید مانند Bifidobacteriumو باکتریهای لاکتیک اسید بروی  شکلات فعالیت کرده، رشد می کنند و تخمیر انجام می دهند که حاصل این تخمیر تولید مواد ضد التهابی است که توسط بدن جذب می شود.

منبع-http://diabetestma.org