پژوهشگران با بررسی سیستم های عصبی موجود در مغز انسان دریافتند که عامل اصلی تولید حرارت و گرما در بدن مغز است و این عضو بدن به وسیله سیستم عصبی سمپاتیک کنترل حرارت بدن را به عهده دارد.

محققان اظهار کردند: سیستم عصبی سمپاتیک، در تنظیم مصرف انرژی و تولید حرارت بدن موثر است.

 به نقل از ساینس، نتایج مطالعات نشان داده است نه تنها سلول‌های سفید خون، بلکه سیستم عصبی سمپاتیک هم در مصرف انرژی و تولید حرارت حیاتی است.

دانشمندان در گذشته بر این باور بودند که ماکروفاژها- یک کلاس از سلول‌های سفید خون- نقش عمده‌ای در تولید حرارت بدن دارند، اما نتایج مطالعات جدید نشان داده‌ است که عامل اصلی تولید حرارت در سیستم عصبی سمپاتیک است که عمدتا مغز آن را کنترل می‌کند.

کریستف بوتنر، نویسنده ارشد این مطالعه افزود: این بررسی برای درمان چاقی دیابت مورد مطالعه قرار گرفته است.

گرمازایی، فرایندی متابولیک است که منجر به سوزاندن انرژی و کاهش چاقی و بهبود دیابت می‌شود.

توانایی تولید گرما برای بقای جانوران خونگرم از جمله انسان، حیاتی است، زیرا مانع مرگ می‌شود.

این بررسی در نشریه  Nature Medicine منتشر شده است.

منبع/ایسنا