برخی از کودکان در دوران جنینی والدین چاقی داشته اند. میخواهیم از تاثیر چاقی پدر و مادر بر وزن و آینده کودک بدانیم، طی پژوهشی در این زمینه اطفالی که والدین چاقی داشته اند؛ نسبت به دیگر گودکان در مهارت های فردی ، اجتماعی و حرکتی ناموفق خواهند بود، با کنترل وزن در بارداری از این مشکلات پیشگیری کنید.

موسسات ملي بهداشت در امريکا نشان مي دهد که کودکان مادران چاق بيشتر از ساير کودکان در معرض احتمال تاخير در رشد توانايي حرکت عضلات کوچک قرار دارند،کودکان پدران چاق نيز احتمال بيشتري دارد که در مهارت هاي اجتماعي ناموفق باشند؛ علاوه بر اين، کودکاني که از والدين بسيار چاق متولد مي شوند، احتمال بيشتري دارد که از عهده تست هاي مربوط به توانايي حل مسئله برنيايند.

کودکاني که دچار تاخير در رشد مهارت کنترل حرکت عضلات کوچک مانند حرکات انگشتان هستند، نمي توانند به خوبي از ماهيچه هاي کوچک خود استفاده کنند، بنابراين کارهايي مانند نگه داشتن مداد رنگي با انگشتان براي اين دسته از کودکان نياز به دقت و توجه زياد دارد.در اين تحقيق بيش از پنج هزار زن و کودک در امريکا مورد بررسي قرار گرفتند.

کودکان يک بار در چهار ماهگي و ۶ بار در سه سالگي بررسي شدند، مادران آنها اطلاعاتي را مربوط به قبل و بعد از دوران بارداري درباره سلامتي و وزن خود و نيز وزن همسر خود ارائه دادند.

نتايج نشان داد احتمال موفق نشدن کودکان مادران چاق در تست هاي مهارت هاي حرکتي ظريف تا سن ۳ سالگي در قياس با کودکان مادران داراي وزن طبيعي، ۷۰ درصد بيشتر بود.

کودکان پدران چاق نيز ۷۵ درصد احتمال بيشتري داشت که با موفق نشدن در معيارهاي مهارت فردي و اجتماعي مواجه شوند که توانايي آنها را در ارتباط و تعامل با ديگران تا سن ۳ سالگي تعيين مي کرد؛ همچنين تا سن ۳ سالگي کودکان والدين چاق نزديک به ۳ برابر احتمال بيشتري داشت که در بخش حل مسئله آزمون ها که براي اين سن تهيه شده بود، موفق نشوند.

ایرنا