سرطان کولورکتال چیست؟ برای درمان این سرطان، چه راهکارهایی انجام گرفته است؟ برای اینکه تومورهای انسانی را بر روی موش ها، آزمایش کنند، چگونه این تومورها را به این حیوان پیوند می زنند؟ آیا تداخلی در سیستم ایمنی موش ایجاد نمی شود؟ از شما دعوت می کنم برای مطالعه مدل جدید، در درمان این سرطان با دکتر سلام همراه باشید.

مطالعه‌ای اخیرا در نشست 2017 انجمن تحقیقات سرطان آمریکا (AACR) ارائه شده که از یک مدل موشی انسانی شده (humanized mouse) مربوط به سرطان کولورکتال پرده برداشته است. این مدل به محققین اجازه می‌دهد داروهای جدید و ترکیبات دارویی جدید را برای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال آزمایش کنند.
معمولا برای پیوند کردن تومورهای انسانی به موش‌ها، سیستم ایمنی آنها را مختل می‌کنند اما برای مطالعه ایمنی درمانی انسانی، نیاز به سیستم ایمنی انسانی است. با ارائه این مدل جدید، محققین توانسته‌اند سرطان کولورکتال را در موش‌های با سیستم ایمنی انسانی ایجاد کنند. در واقع محققین سیستم ایمنی انسانی را نیز همراه با تومور انسانی به موش‌ها پیوند کردند، بنابراین با تطبیق بین سیستم ایمنی و تومور، تومورها اجازه بقا و تولید مدل موشی انسانی سرطان کولورکتال را می‌یابند.

در این مطالعه محققین با تزریق سلول‌های بنیادی بند ناف انسانی بیان کننده پروتئین CD34، این موش‌ها را انسانی کردند. در هفته شانزدهم، نمونه‌های سرطان کولورکتال بدست آمده از بیماران انسانی به این موش های انسانی پیوند شد. تومورها در این مدل رشد کردند و زمانی که محققین این تومورها را با nivolumab ایمنی درمانی کردند، آنها آن چیزی را که از فعال شدن سیستم ایمنی دارای عملکرد علیه سرطان انتظار داشتند مشاهده کردند:

تومورهای تیمار شده کوچکتر از تومورهای گروه کنترل شدند. Nivolumab با بلوک کردن عملکرد پروتئین PD1 عمل می‌کند که تومورها از آن به عنوان سیگنالی برای غیرفعال کردن سیستم ایمنی استفاده می کنند. محققین امیدوارند که این مدل بتوانند پرده از مکانیسم‌هایی که منجر به طراحی ایمنی درمانی‌های جدید شوند، بردارد.
شفا آنلاین