varzesh-kudak

بر پایه نتایج یک تحقیق جدید نشان داده شد که انجام  فعالیت ورزشی هوازی در فضای سبز طبیعت سبب می گردد بچه ها  منفعت زیادتری را از فعالیت ورزشی بدست آورند. پژوهشگران در این

تحقیق  دریافتند که که این شرایط موجب می گردد تا فشار خون کودکان کمتر از آن دسته ای گردد که در فضای بسته به فعالیت ورزشی پرداخته اند. این موضوع، بر اهمیت اثرات مفید فضای سبز  و طبیعی تأکید دارد. نتایج این مطالعه در International Journal of Environmental Research and Public Health به چاپ رسید.  محققین در این مطالعه از کودکان 10-9 ساله خواستند که برای 15 دقیقه به فعالیت ورزشی هوازی بر روی دوچرخه کارسنج بپردازند. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه در هنگام دوچرخه سواری تصاویری از منظره های سبز را مشاهد می کردند و در گروه دیگر این شرایط مهیا نشد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که فشار خون ناشی از فعالیت ورزشی در آزمودنی هایی که در هنگام دوچرخه سواری فیلم طبیعت و مناظر سبز را نگاه می گردند حدود 2/97 میلی متر جیوه بود در حالی که  این مقدار در آزمودنی هایی که تصاویر طبیعی را در هنگام دوچرخه سواری ندیدند در حدود 7/102 میلی متر جیوه گزارش شد ( حدود 5 درصد کمتر). در واقع محققین فعالیت ورزشی در این شرایط را ” فعالیت ورزشی سبز” نامیدند. محققین بر اساس نتایج این مطالعه به این نتیجه رسیدند که فعالیت ورزشی سبز می تواند اثرات مفیدی را بر فشارخون اِعمال کند.

منبع-http://www.yourdoctor.ir