” به چالش کشیدن”، یعنی به مبارزه طلبیدن و جنگ با کاری است که باید برای آن چاره ای پیدا شود. چنانچه از زندگی خود، انتخابهایتان، عدم پیشرفت در زندگی و رفتار نامناسب دیگران نسبت به خودتان در زندگی شخصی، راضی نیستید، شاید لازم باشدخودتان را (خود وجودی وشخصیت خود را) به چالش بکشید؛ راههای دیگری در زندگی انتخاب کنید؛ کارها را به صورت دیگری انجام دهید؛

شاید شخصیت جدیدتان، شما را اقناع سازد. این بدیهی است که تغییر دادن خودتان میتواند سخت باشد؛ اما شما را به سمت یک زندگی بهتر هدایت خواهد کرد. البته چنانچه در ابتدا گامهای زیر را برداشته و خودتان را به مبارزه بطلبید:

انتخاب زندگی بهتر با این تغییرات

1- زمانی که تنها به خودتان فکر میکنید، گامی به جلو برداشته وبا فکر کردن به دیگران، خود را به چالش بکشید.

2-زمانی که با دو انتخاب خوب روبرو هستید، خود را با انتخاب آن چیزی که از آن هراس دارید، به چالش بکشید؛ این کار باعث رشد سریعتر در شما خواهد شد.

3-وقتی قصد دارید کار جدیدی انجام دهید، خود را با انجام آن کار به صورتی که تابه حال نکرده اید به چالش بیندازید. انجام آن کار با اشتیاق و جدیت تمام  و با ازخودگذشتگی، یکی از آن راههاست.

4-زمانی که اشتباهی مرتکب میشوید، به جای هدردادن زمانی برای سرزنش خود، خود را به چالش انداخته و درس لازم از آن اشتباه را فرا گیرید.

5-زمانی که متوجه شدید، درباره خودتان زیادی سخت میگیرید و قصد کنترل همه چیز را دارید، با رها کردن و از لحظه، لذت بردن، خود را به چالش بیندازید.

6- چنانچه کسی با شما، نامهربانانه و بسیار ضعیف برخورد کرد، بارفتار محترمانه و مهربانی تمام پاسخ بدهید و خودتان را به چالش بکشید.

 

7-زمانی که خودتان را درباره اینکه چرا دیگران، جای بهتر، زندگی کاملتر و یا پول بیشتری دارند، غافلگیر کردید، خود را به چالش انداخته، به چیزی فکر کنید که در زندگی، براستی برایتان با ارزش است و کس دیگری آن را ندارد.

 


 √ ۸ نکته برای کسانی که می خواهند در زندگی افسوس نخورند 

 √ ترفندهای روانشناسی برای زندگی آسانتر 


 

عنوان: برگردان سیما آزادفلاح

دکتر سلام