ارزیابی، از نظر لغوی، به معنی “تعیین ارزش چیزی است”؛ چنانچه ارزیابی را در ابتدای اجرای طرحهای زندگی، کار، آموزش و ..غیره، انجام دهیم، هدفی را که در بر میگیرد، شامل بهبود مدیریتی آن طرح و گرفتن تصمیمی برای ادامه، گسترش و یا حتی تجدید نظر درآن خواهد بود. یکی از اثرات ارزیابی در ابتدای طرحهای مختلف، افزایش بهره وری، خواهد بود.

بنابه این مقدمه، در ذیل، راههایی برای ارزیابی وظایف روزمره خواهد آمد که درنتیجه، افزایش بهره وری را به دنبال خواهدداشت.

اولویت بندی وظایف برای افزایش بهره وری

1- ارزش وظایف خود را برحسب ضرورت و اهمیت آنها، ارزیابی کنید.

2- وظایف و کارهایی را که کمکی به دستیابی به اهدافتان نمیکند، ارزیابی کنید.

3- اموری را که میشود به دیگران واگذار کرد، ارزیابی کنید.

4- فقط 3 کار را که دارای بالاترین ارزش در لیست انجام کارهایتان هستند، به عنوان هدف در نظر گرفته و بعد از رسیدن به هدف، 3 کار بعدی را بعنوان هدف، در نظر داشته باشید.

5- کارهایی را که نیاز به خلاقیت دارند، درصبح تمام کنید.

6- همیشه، سخت ترین کار را، اول انجام دهید.

7- اجازه ندهید کارهای جزئی مثل چک کردن ایمیل ها، زمان شما را بطور کامل ببلعد.

8- وقتی اتفاق غیر منتظره ای می افتد، برای تنظیم آن، قابل انعطاف باشید.


 √ ۸ نکته برای کسانی که می خواهند در زندگی افسوس نخورند 

 √ ترفندهای روانشناسی برای زندگی آسانتر 

 √  ۷ تغییر مهم برای انتخاب یک زندگی بهتر


عنوان: برگردان سیما آزادفلاح

دکتر سلام