hameleghi
ارزیابی یک تحقیق جدید تایید کرد که اضطراب و فشارهای روانی ,حامله شدن را برای خانمها مشکل می‌سازد. در این تحقیق که نتایج آن در مجله Human Reproduction منتشر شده پزشکان به قصد فهم این ارتباط 501 زوج را که دوست داشتند  بچه‌ دارشوند موردارزیابی قرار دادند. خانمها در این پژوهش در طول دوره حاملگی نیز تحت مطالعه بودند.

همچنین میزان «کورتیزول» و «آلفا-آمیلاز» که دو شاخص نشان‌دهنده سطح استرس هستند با آزمایش روی بزاق زنان شرکت‌کننده در مطالعه اندازه‌گیری شد. پزشکان در این مطالعه دریافتند از 80 درصد زنانی که تا پایان این مطالعه حضور داشتند 87 درصد در طول انجام مطالعه باردار شدند و در 13 درصد آنان بارداری اتفاق نیافتاد. پزشکان با بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر بارداری دریافتند در زنانی که بالاترین سطح آلفا-آمیلاز وجود داشته 29 درصد کاهش بارداری مشاهده شده و بیش از دو برابر احتمال دارد نازا شوند.

به گفته پزشکان این اولین بررسی برای نشان دادن ارتباط بین شاخص‌های استرس در بزاق و احتمال نازایی بوده است.

منبع : ایسنا