محققان اعلام کردند: زناني که در سن بارداري به سر مي‌برند و از قرص‌هاي خوراکي ضد بارداري استفاده مي‌کنند نسبت به زناني که از اين قرص‌ها استفاده نمي‌کنند با احتمال خطر کمتري در خصوص ابتلا به سوراخ شدن مثانه رو به رو هستند.

محققان در اين خصوص اعلام کردند: قرص‌هاي ضد بارداري داراي پتانسيل لازم جهت اثرگذاري مثبت روي عملکرد مثانه هستند.

بر اساس اين گزارش؛ محققان 8 هزار و 689 زن 20 تا 49 ساله را در خصوص استفاده از داروهاي ضد بارداري و سلامتي مثانه آنها مورد مطالعه قرار دادند.

در اين مطالعه 2 هزار و 72 نفر از اين افراد اعلام کردند؛ به طور مداوم از قرص‌هاي ضد بارداري و 118 نفر از وسيله ضد بارداري IUD استفاده مي‌کردند.

در اين بين مشخص شد: زناني که از قرص‌ها استفاده مي کردند به ندرت مسائل مربوط به مشکلات ادراري مثانه‌اي را گزارش دادند. در حالي که هيچ کاهشي در مشکلات ادراري استفاده کنندگان IUD ديده نشد.

بر اين اساس مشخص شد: استفاده از قرص‌هاي ضد بارداري تا 43 درصد کاهش خطر مشکلات ادراري در زماني که مجراي مثانه تحت فشار قرار مي‌گيرد را دارا است. همچنين اين افراد با 64 درصد کاهش خطر مشکلات ادراري فوري زماني که شخص قادر به کنترل جريان ادراري خود نيست، رو به رو هستند.