shutterstock_61928929

بر اساس پژوهش یک تحقیق نشان داده شد انجام   فعالیت ورزشی هوازی روزانه سبب افزایش ناحیه مغزی درگیر در حافظه کلمه ای و یادگیری در زنان مسن می گردد. در این تحقیق اثر پروتکل های مختلف فعالیت ورزشی بر حجم هایپوکمپ

زنان مبتلا به نقص ملایم شناختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه در British Journal of Sports Medicine چاپ شد. به دلیل اهمیت ناحیه هایپوکامپ در حافظه و یادگیری، مطالعات زیادی بر این بخش از مغز متمرکز شده اند. محققین در این مطالعه اثرات انواع گوناگون پروتکل های ورزشی هوازی را بر 86 زن سالمند مبتلا به نقص ملایم شناختی ارزیابی کردند. دامنه سنی آزمودنی ها 70 تا 80 سال بود و همگی زندگی مستقلی داشتند. آزمودنی ها به سه گروه فعالیت ورزشی هوازی، مقاومتی و تعادلی تقسیم و برای 6 ماه ارزیابی شدند. پیاده روی سریع به عنوان فعالیت ورزشی هوازی و تمرینات اسکات، لانژ و تمرینات با وزنه به عنوان فعالیت ورزشی مقاومتی در نظر گرفته شدند. گروه های فعالیت های ورزشی تعادلی نیز همراستا با گروه های دیگر به اجرای این نوع از تمرینات ورزشی به مدت 6 ماه پرداختند. حجم هایپوکمپ قبل و پس از 6 ماه مطالعه ارزیابی شد. علاوه بر این، ظرفیت یادگیری آزمودنی ها نیز قبل و بعد از مطالعه سنجیده شد. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که حجم هایپوکامپ در آزمودنی های گروه تمرینات ورزشی هوازی بیشتر از آزمودنی های گروه مقاومتی و تمرینات تعادلی بود.

منبع-http://www.yourdoctor.ir