383696_101505154719hand-cahrt

حتما به گوشتان خورده است که می گویند پاها، چشم دوم انسان است و اینک بیشتر بخوانید و بدانید که  هر جایی از دست و پا با یک جا از بدن ارتباط برقرار می کند:

reflexology_hand_chart1
ماساژ دستها و اثرات آن :
اعضای بدن شما گيرنده‌های قابل لمسی در كف دستها دارند كه با ماساژ دادن اين نقاط، می‌توانيد از دردها و خستگی‌های آن اعضا بكاهيد
در زير ارگان‌های مربوط به هر كدام از دستهایتان را می‌بينيد
unnamed
ماساژ پاها و اثرات آن :
اعضای بدن شما گيرنده‌های قابل لمسی در كف پاها دارند كه با ماساژ دادن اين نقاط، می‌توانيد از دردها و خستگی‌های آن اعضا بكاهيد
در زير ارگان‌های مربوط به هر كدام از پاهايتان را می‌بينيد ، قلب با پای چپ در ارتباط است
راه رفتن باعث تحریک شدن گیرنده‌های اعضای مختلف میشود و همواره آن‌ها را فعال نگه میدارد.
 
پس… راه بروید!