درمان کودکان مبتلا به سوء رفتار غذایی با هومیوپاتی
دغدغه ی بیشتر پدر و مادرها، در حال حاضر این است که با تغذیه ی فرزندان خود مشکل دارند. بچه ها اشتهایی به غذا خوردن نشان نمی دهند و حتی این مسئله در بعضی از آنها به شدت نگران کننده است. آنها دچار سوء رفتار غذایی شده اند و از خوردن غذا امتناع می کنند. در این مقاله می خواهیم به بررسی پژوهشی که بر روی چندین کودک انجام شده است بپردازیم و در نهایت ببینیم که آیا این کودکان می توانند با کمک طب هومیوپاتی درمان شوند؟ با دکتر سلام همراه باشید.

سوء رفتار غذایی با هومیوپاتی

تغذیه سالم در دوران کودکی و رشد قد و وزن آنها از شاخصهای مهم بهداشتی به شمار می رود و یکی از مهمترین مشکلات کودکان، بی اشتهایی و امتناع از خوردن غذا است. با توجه به نگرش جامع هومیوپاتی و ماهیت داروهای آن، در این مطالعه تاثیر استفاده از روش هومیوپاتی برای اصلاح رفتار غذایی کودکان مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی:
در این مطالعه تجربی دو سویه کور، ابتدا کودکان 1 تا 6 ساله دارای مشکل غیر عضوی در رفتار غذایی (به صورت امتناع از خوردن غذا و یا بیزاری از گوشت) از طرف متخصصان کودکان ارجاع شدند. پس از تکمیل پرسشنامه و تعیین داروهای فوق رقیق مناسب هر کودک به وسیله شرح حال هومیاپاتی، کودکان به طور تصادفی یک در میان دارو (مورد) و یا دارونما (شاهد) دریافت نمودند. پس از 4 تا 6 نوبت مصرف دارو، وضعیت رفتار غذاییکودکان مجددا ارزیابی شد و نتیجه درمان در دو گروه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری t و ANOVA مورد مقایسه و تحللیل قرار گرفت. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
درمان کودکان مبتلا به سوء رفتار غذایی با هومیوپاتی
یافته ها:
از 121 کودک مورد بررسی، 62 دختر و 59 پسر با میانگین سن3.68±1.28 سال بودند. دو گروه از نظر سن، جنس، اشتغال مادر، شدت و مدت اختلال رفتار غذایی با هم تفاوتی نداشتند (P>0.05).میانگین کل امتیاز رفتار غذایی کودکان در هر دو گروه افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). تغییر کل امتیاز در گروه هومیوپاتی 6.85 ±27.27 ودر گروه شاهد۱۳.۷۳ ۱۸.۵۵± بود (P<0.05).میانگین تغییر امتیاز میل و مصرف غذا در کودکان گروه مورد و شاهد به ترتیب12.50 ±14.42 و۱۱.۷۰ ±۷.۹بود (P=0.001).
با وجود افزایش معنی دار امتیاز میل به گوشت در طی درمان، این تغییر در بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت0.05) (P>.
درمان کودکان مبتلا به سوء رفتار غذایی با هومیوپاتی
نتیجه گیری:
این مطالعه، روش هومیوپاتی را برای کودکانی که بدون مشکل عضوی از خوردن غذا امتناع می کنند، پیشنهاد می نماید. لازم است پزشکان، محققان و سایر دست اندرکاران بهداشتی، درمانی با این روش از طب مکمل، آشنایی بیشتری پیدا کند.
مجله علمی دانشگاه بیرجند