اولین نکته ای که زن و شوهر باید در حفظ رابطه ی خود رعایت کنند، خوب حرف زدن است. خوب حرف زدن، صرفا احترام گذاشتن و تعارف تیکه پاره کردن نیست. در بین زن و شوهر، خوب حرف زدن یعنی بدون تعارف، صاف و پوست کنده صحبت کردن البته در قالب احترام. اینکه با کنایه صحبت نکنیم و اگر سوء تفاهمی بینمان بوجود آمده است با حرف زدن و به آرامی، آن را باز کرده و کدورت ها را از بین ببریم.

راه های رفع رنجش از همسر

۱قبل از صحبت کردن سعی کنید خود را به جای همسر خود بگذارید، با این حال بهتر به مشکلات او پی می برید.

۲قبل از صحبت و هماهنگی با همسر، هیچ وقت موضوع را با دیگران مطرح نکنید چون ممکن است گفته هایتان را به او تحویل دهند و او را علیه شما بشورانند.

۳در ابتدای صحبت، تاکید کنید قصد شما از مطرح کردن رنجش ها فقط رفع سوء تفاهم است.

۴سعی کنید از نکات مثبت و کارهای پسندیده او ذکری به میان آورید.

۵تاکید کنید که ممکن است مقصر ماجرا خودتان باشید و اگر قصوری دارید، آن را به زبان آورید و از همسر خود پوزش بخواهید، او هم آماده عذرخواهی خواهد شد.

۶حرف هایتان را با زخم زبان و کنایه و تحقیر بیان نکنید به فرموده امام علی علیه السلام بسا سخنی، زخمی عمیق وارد می آورد.

۷هیچ وقت همسر خود را با دیگران مقایسه نکنید او را با خودش یعنی خطایش را با رفتار خوب خودش مقایسه کنید.

۸از یک دندگی و لجبازی بپرهیزید. مجادله بی حاصل نکنید.

۹دلخوری ها و رنجش های کوچک، گذشته های دور را یادآوری نکنید و او را وادار نکنید که به گناهش اعتراف کند و عذرخواهی نماید.

۱۰هنگام بحث و گفتگو به همسرتان هم اجازه صحبت کردن و اظهار نظر بدهید، تا او هم تخلیه روانی شود و به آرامش برسد.

۱۱به هر شکل می توانید رفع دلخوری را جشن بگیرید. (با شاخه گلی یا پختن کیک و…) همیشه به یاد داشته باشید که آشتی های اجباری که در آن هیچ یک از طرفین تغییری در خود نمی دهند، بنیایی سست دارد.بهترینها