اين كم خونی نوعی اختلال اكتسابی نادر بوده  و به علت نارسايی مغز استخوان در توليد سلول های خونی كافی جهت گردش خون ايجاد می شود. اكتسابی به اين معناست كه اين حالت در هنگام تولد وجود نداشته و ارثی نمی باشد ولی در طول زندگی بيمار توسعه يافته است. سلول های خونی از سلول های دودمانی موجود در مغز استخوان مشتق می شوند.

علايم و نشانه های كم خونی آپلاستيك

علايم و نشانه های بيماری همگی از كمبود سلول های خونی ناشی می شوند. آنها اختصاصی آنمی آپلاستيك نبوده و در حالتی كه كمبود قابل ملاحظه سلول های خونی وجود دارد، رخ می دهند. اين موارد از سرطان های خون جدا می باشند (لوسمی ها و وضعيت های مرتبط) كه در آن ها نشانه های بيماری توسط تعدادی سلول های غير طبيعی ايجاد شده و بيماری های عمده تری نسبت به كم خونی آپلاستيك می باشند و بايستی مجزا در نظر گرفته شوند. افتراق بين كم خونی آپلاستيك از ساير بيماری ها تنها از طريق آزمايشات خون و مغز استخوان ميسر می باشد.

در این باره بیشتر بخوانید: علائم کم خونی آپلاستیک، علل، و درمان

كمبود گلبول های قرمز خون كم خونی ايجاد نموده و بيمار موارد زير را گزارش می كند:

– خستگی بيش ازحد

– كوتاهی تنفس در فعاليت های معمول زندگی مانند بالا رفتن از پله ها

– رنگ پريدگی

– ايجاد صدا های ضربان دار در گوش ها و يا سردرد

كمبود گلبول های سفيد خون و اختصاصا نوتروفيل ها موجب افزايش خطر بروز عفونت می گردد. عفونت های شايع عبارتند از:

– زخم گلوی مداوم و عود شونده

– عفونت های پوست

عفونت سينه

كمبود پلاكت ها موجب بروز استعداد به خونريزی می گردد. شايع ترين محل های خونريزی عبارتند از:

– خونريزی لثه ها خصوصا بعد از مسواك زدن

– خونريزی بينی

– دوره های عادت ماهانه سنگين و يا طولانی شده

– خونمردگی های بدون ايجاد ضربه

– لكه های قرمز كوچك روی پاها

اين علايم و نشانه ها اختصاصی كم خونی آپلاستيك نبوده و در حالتی كه كمبود قابل ملاحظه سلول های خونی وجود داشته باشد، رخ می دهد مانند انواع لوسمی های حاد. اين بيماری ها در مقايسه با كم خونی آپلاستيك، بيماری های عمده تری بوده و بايستی از آن افتراق داده شوند كه تنها از طريق آزمايشات خون و مغز استخوان امكان پذير است.

تهیه و تنظیم: ساناز مطلبی خامنه کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

منبع: دکتر سلام