مراحل اکسیداسیون مواد قندی

 

در اکسیداسیون مواد قندی سه مرحله هست که عبارتند از: گلیکولیز، چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترونی