fibr-bimarye-galbi

پژوهشگران در یک تحقیق جدید به اهمیت  فیبر رژیم غذایی مریض ها  بعد از سکته قلبی پی بردند. اگر بخواهیم این مورد را دقیقتر و بهتر ارزیابی کنیم  بر اساس کشفیات منتج شده از این پژوهش نشان داده شد که دریافت اندازه  زیاد غلات سبوس دار در رژیم غذایی این گروه  از بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و امکان بروز امراض کرونر قلبی در این اشخاص کمتر است،

با وجود این سازو کار اصلی این اثر به درستی روشن نشده است. نتایج این مطالعه در BMJ-British Medical Journal به چاپ رسید. محققین در این مطالعه اثر سه نوع فیبر ( غلات سبوس دار- میوه- سبزی) را بر بیماران پس از سکته قلبی مورد ارزیابی قرار دادند. حدود 51529 مرد و 121700 زن در این مطالعه ارزیابی شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تنها غلات سبوس دار اثر معناداری بر طول عمر بیماران پس از سکته قلبی داشت. به بیان دقیق تر، احتمال مرگ و میر پس از 9 سال از گذشت سکته قلبی در  افرادی که فیبر بیشتری دریافت کردند، 25 درصد کمتر از افرادی بود که فیبر کمتری دریافت کرده بودند.  به ازای هر 10 گرم افزایش دریافت فیبر میزان مرگ ومیر در دوره 9 ساله پیگیری در این مطالعه حدود 15 درصد کاهش یافت. محققین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه بر لزوم افزایش دریافت فیبر به ویژه غلات سبوس دار و رژیم مدیترانه ای و هم چنین اصلاح سبک زندگی و پرداختن به فعالیت ورزشی تأکید کردند.

منبع-http://www.yourdoctor.ir