charbiye-surat

عوامل  بسیاری وجود دارند که کمک می کنند صورت  شما خوش حالت  و جذاب نشان داده‌ شود.یافته ها  نشان‌ می‌دهند محققان با اجرای آزمایشات و تقسیم دسته های مجزا که یکی از آن‌ها در مدت  21

روز، 2 وعده بیشتر از حد مجاز میوه‌های فصل می خوردند دریافتند آن گروه از انسانها که  مواد شاسته‌ای را به حداقل رساندند، و حجم دریافتی میوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ترش و سبزی‌جات مانند ریواس و ساقه کرفس را بیشتر مصرف کردند چربی‌های ناحیه صورت آن‌ها با روند بیشتر آب شد و از بین رفت.نتایج مطالعات نشان می دهند که مصرف سبزی‌جات و میوه هایی مانند خیار،کیوی و ماساژ آن‌ها بر روی صورت برای افرادی که از چاقی صورت خود بیزارند باعث خوش فرمی صورت و از بین رفتی چربی‌‌های زیر پوست در صورت می‌شود.

منبع-http://www.yjc.ir