به گفته يک روماتولوژيست؛ با توجه به آن که بيماري‌هاي التهابي روماتيسمي بر سيستم ژنتيک و سيستم ايمني فرد قرار دارد، شايد اين بيماري را نتوان ريشه کن كرد اما مي‌توان اميدوار بود که اين بيماري آينده درماني بسيار روشني داشته باشد.

دکتر رويا ابهري فوق تخصص روماتولوژي در ادامه گفت وگو با ایسنا با بيان اين که در حال حاضر يک قسمت عمده درمان بيماري‌هاي التهابي روماتيسمي را داروهاي بيولوژيک تشکيل مي‌دهد، گفت: مولکول‌هايي در بدن شناسايي شده است که در ايجاد شبکه التهاب نقش دارند و داروهايي ساخته شده که کار اين مولکول‌ها را متوقف مي‌کنند و مي‌توانند بيماري‌هاي التهابي و روماتيسمي را بهتر کنترل کنند.

فلوشيپ روماتولوژي اطفال و عضو انجمن روماتولوژي کشور با اشاره به گراني اين داروها گفت: در حال حاضراز داروهاي مذکور براي آن دسته از بيماراني استفاده مي‌کنيم که نتوانيم بيماري آنها را با داروهاي مرسوم و کلاسيک کنترل کنيم.

گفتني است، بيماري‌هايي چون آرتريت روماتوئيد و لوپوس از جمله بيماري‌هاي التهابي روماتيسمي و آرتروز، بيماري روماتيسمي مکانيکي است.