جراحت های بیضه

در مردها و پسرها، بیضه ها خارج از بدن و در یک کیسه پوستی که اسکروتوم نامیده میشود، آویزان است. به دلیل موقعیت قرار گرفتن آنها، بسیاری از حوادث میتوانند باعث آسیب در آنها شوند. ترومای بلانت (یک ضربه)، باعث 75 درصد از آسیب های بیضه ها میشود و مثالهایی از آن شامل موارد زیر است.