آشنایی با مفهوم بی تمرينی

 

اگر محرک های تمرينی کم يا قطع شود سازگاری از ميان می رود و اختلالاتی در عملکرد جسمانی حتی روانی ورزشکار بروز مي‌کند اين پديده را بی تمرينی ناميده اند.

دو دليل اصلی بی تمرينی:

1.قطع تمرين

2. دوره بازنشستگی