تعریف واژه خستگی و بيش تمرينی

 

عبارت است از فشار بيش از حد که عضلات بدن ورزشکار زير فشارهای نامتناسب قرار می‌گيرند. علائم بيش تمرينی (Overtraining) نتيجه چرخه های تمرين هفتگی متوالی که درآنها افراط شده يا منابع انرژی به درستی بازسازی نشده‌اند.