سه عامل اصلی که بر بيش تمرينی اثر می‌کند

 

سه عامل اصلی را که بر بیش تمرینی اثر می کند بدین ترتیب می باشد:

1. خستگی عصبی عضلانی بدن

2. خستگی ناشی از سوخت و ساز بدن

3. خستگی عصبی و هورمونی بدن