آشنائی با مفهوم تعديل تمرين

 

هنگامی که ورزشکاران خود را برای مسابقه آماده می‌کنند مايل هستند که برای مدت مشخصی از فشار تمرينات خود بکاهند؛ اين فن به عنوان تعديل تمرین شناخته می‌شود که در عملکرد وزشکار تأثير بسزايی دارد.

واکنش فرد به تعديل تمرین می‌تواند در ارتباط با عوامل زير باشد:

الف. مقدار کاهش شدت حجم و تواتر تمرين.

ب. مقدار تأثير مجموعه اين عوامل که تعامل با يکديگر هستند.