آشنائی با مفهوم تعدیل تمرین

 

بازیافت يا بازسازی يک فرآيند چند بعدی است که به عوامل درونی و بيرونی وابسته است که با شناخت اين عوامل می‌توان بسياری از بازسازی های فيزيولوژيکی و روانی ورزشکار را برآورده کرد.

برخی از اين عوامل عبارتند از:

1. سن ورزشکار

2. تجربة ورزشکار

3. عوامل محيطی

4. عوامل درونی

5. رهايی از صد مه و بيش تمرينی

6. تغذيه

7. سطح آمادگی جسمانی ورزشکار