تعریف و بخش های مختلف حجم تمرین

 

مفهوم حجم تمرین: يکی از عناصر اساسی تمرين است و نيازهای کمی تمرين ورزشکار برای موفقيتهای جسمانی تاکتيکی و تکنيکی را معلوم می‌کند. منظور از حجم تمرین، تعداد جلسات، ساعت و روزهای تمرین است.

بخش های مختلف حجم تمرین: 

الف. مدت زمان تمرين

ب. فاصله طی شده يا وزنه‌های برداشته شده در هر واحد زمان

ج. تکرارهای تمرين و عناصر فنی يک ورزشکار در زمان مشخص

د. حجم که به کل کميت فعالیت در تمرین اشاره می کند.