مفهوم شدت تمرين چیست؟

 

شدت تمرين عنصر کيفی کاری است که در زمان مشخص به انجام می‌رسد هر چه کار در واحد زمان بيشتر باشد، شدت بيشتر است.