lagad

بی رحمی یا وحشیگری در تکنیکها و عملیات مفهومی ندارد. خطر لگد به چانه کمتر از لگدی است که به سر نواخته می شود حمله ای که منجر به پرتاب حریف به زمین شود خطرناکتر از لگدی است که به

زانوی او نواخته شود ولی لگد موجب صدمات جدی یا دائمی نمی شود. دفاع از خویش شامل فنونی است  که بسته به موارد فرد دارد و نیز بسته به موفقیتهای متفاوت است که از انها استفاده میکند. هرگز این فنون را در جهت انتقامجویی بکار نگیرید. هنگامیکه در مقابل حریف قرار می گیرید اجازه استفاده از فنون را دارید ولی بیاد داشته باشید که از عملیات غیر ضروری استفاده نکنید