zarbe-dast

من ضربات متوالی و مکرر بوکس را مناسب دفاع از خود نمی دانم. طبیعی است که یک بوکسور با تجربه براحتی میتواند از آنها استفاده کند و البته مشت زدن برای یک فرد چهار شانه و هیکل دار و

قوی کار بسیار ساده ای است ولی هنگامی که یک فرد کوچک اندام در مقابل یک فرد هیکل دار از خود دفاع می کند شانس استفاده از چنین حرکاتی را ندارد. اگر با ضربات بوکس آشنایی دارید و براحتی از آنها استفاده کنید می توانید آنها را در جهت مناسب با سایر تکنیکهای دفاع از خود ترکیب کنید زیرا صورت را کنار کشیدن از ضربه ای که به طرف آن هدف گرفته شده است تقریبا بطور اتوماتیک انجام می شود. مشت می تواند بعنوان یک حمله دروغی عمل کند و یا بطرف صورت هدف گرفته شده و سبب ایجاد درد و تشویش در حریف گردد. تلاش در مشت زدن به بدن یک فرد سنگین وزن و بلند قامت موثر واقع نمی گردد

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir/