برای خلاص شدن از ته سیگار چه می توان کرد؟ در یکی از تحقیقاتی که در تیم علمی دانشگاه RMIT استرالیا انجام گرفت، به کشف راهی منجر شد که از ته سیگار در آسفالت خیابان استفاده کنند. این تحقیقات به رهبری یک دانشمند ایرانی انجام شد.

 محققان دانشگاه استرالیا راهکار جدیدی را یافتند که در آن از ته‌سیگار در آسفالت خیابان استفاده می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از ورود ترکیبات سمی آن‌ها به محیط زیست،‌ میزان کمتری از نور خورشید توسط آسفالت جذب شده و در نتیجه دمای آسفالت کف خیابان‌ها در روزهای گرم، کمتر شود.

محققان در مطالعه‌ای جدید به رهبری دکتر ‘عباس مهاجرانی’، دانش‌آموخته دانشگاه شیراز، از آن زمان تاکنون، در حال بررسی چگونگی بهره بردن از ته سیگارها در تولید آسفالت بوده‌اند. برای این منظور ابتدا ته‌سیگارها درون موم پارافین و قیر قرار می‌گیرند تا به صورت یک کپسول مهروموم شده درآیند و ترکیبات سمی آن‌ها درون کپسول محبوس شود. بدین ترتیب ترکیبات سمی به آسفالت و محیط زیست نشت نمی‌کنند. سپس کپسول‌های مذکور درون آسفالت داغ ریخته شده و با مواد تشکیل‌ دهنده آن ترکیب می‌شوند تا ساختار جدیدی را ایجاد کنند.
این ساختار جدید به سادگی قادر است وزن ترافیک اتومبیل ‌ها را تحمل کند. همچنین با کاهش میزان جذب گرما توسط آسفالت موجب تضعیف پدیده «جزیره گرمایی شهری» می‌شود. این پدیده، عامل اصلی افزایش دمای شهرها تا میزان نامطلوب است و گرم شدن آسفالت خیابان‌ها یکی از عوامل موثر بر آن محسوب می‌شود.
تولید 6 تریلیون عدد سیگار در سال منجر به دوریز 1.2 میلیون تن ته‌سیگار می‌شود که بخش عمده‌ای از آن در محیط زیست رها شده و ترکیبات سمی را به محیط وارد می‌کنند.

ایرنا