همیشه در زندگی ما افرادی هستند که با تجارب خود به ما درسهایی برای زندگی بهتر می دهند. از پیامبران و رهبران مذهبی ادیان بزرگ گرفته تا نویسندگان، مورخان، انسانهای اندیشمند و حتی والدین. گاهی حتی کودکی با یک جمله به ما درسی بزرگ می آموزد. از همه سخنان استقبال کنیم و در راه ارتقای زندگی خویش، استثناء قائل نشده با گوش سپردن به سخنان بزرگان راه زندگی خویش را هموارتر سازیم:

1- هدف زندگی ما شاد بودن است.

2- شادی، چیزی آماده ساختن نیست؛ بلکه به خودی خود و از اعمال خودتان می آید.

3- تا جایی که میتوانید مهربان باشید؛ این کار همیشه امکان پذیر است.

4- رفاه، از اعمال ما ناشی میشود، نه از طریق پرداخت پول.

5- بهترین مدیتیشن “خواب” است.

6- عشق و محبت از ضروریات هستند نه از تجملات؛ بدون آنها “انسانیت” حفظ نخواهد شد.

7- بهترین آموزگار شما برای تمرین تحمل، یک “دشمن” است.

8- زمانی که تمرین سپاسگزاری انجام می دهید، یک حس احترام نسبت به دیگران نیز در آنجا وجود دارد.

9- زمانی که “جهل و نادانی” ما استاد و راهنمای ماست، امکانی برای صلح واقعی وجود ندارد.

10- یک ذهن مهربانتر و یک نگرانی بیشتر در مورد رفاه دیگران، در واقع منبع خوشبختی است.

برگردان: سیما آزادفلاح

هرگونه کپی برداری با نام دکتر سلام و لینک دهی مستقیم مجاز است