در يك تحقيق جديد تاكيد شد كه براي افزايش ميزان اثربخشي داروهاي آنتي بيوتيک و ديگر تركيبات ضد ميکروبي، حتما مقدار دوز اين داروها بايد متناسب با وزن بيمار تنظيم شده و تجويز شود.

دو پژوهشگر اصلي اين تحقيق به نام‌هاي «ماتيو فالاگاس» از انستيتو علوم بيوپزشکي آلفا در آتن و پروفسور دانشکده پزشکي دانشگاه توفت و «دوروس کاراگورگوپولوس» متخصص انستيتو علوم بيوپزشکي آلفا در اين باره تاكيد كردند كه براي بيشتر تركيبات ضد ميکروبي پرمصرف، تجويز دوز دارو در افراد بالغ مطابق با اندازه بدن محاسبه نمي‌شود.

به گفته محققان؛ براي نمونه توده استخواني بدن يک بيمار مرد مبتلا به ذات‌الريه اکتسابي با وزن 90 کيلوگرم و قد يك متر و نود، دو برابر يک بيمار زن با وزن 56 کيلوگرم و قد يك متر و 50 سانتي‌متر است، حتي با وجود آن که شاخص توده بدن هر دو بيمار يكسان بوده و هر دو در محدوده وزني سالم باشند.

با وجود اين بر اساس دستورالعمل‌هاي درماني فعلي، هر دو بيمار دوز يکساني از آنتي بيوتيک‌ها را مصرف مي کنند.

پايگاه اينترنتي داكگايد در اين باره افزود: نويسندگان اين پژوهش خاطرنشان مي‌كنند که تنظيم دوز تركيبات ضد ميکروبي و آنتي بيوتيك‌ها در افراد بالغ متناسب با خصوصيات فيزيکي هر بيمار در رسيدن به حداکثر اثربخشي و ايمني درمان ضد ميکروبي بسيار حائز اهميت است.

بعلاوه به نظر مي رسد كه امروزه با توجه به افزايش تعداد بيماراني که عوامل خطرساز مختلفي براي ابتلا به عفونت دارند يا مکانيسم‌هاي ايمونولوژي مختلف آنها براي پاسخ گويي به عفونت، توجه به اين نكته بيش از هميشه اهميت پيدا کرده است.