سلامت جسمانی

محیط، افکار و تغذیه تاثیر زیادی بر سلامتی جسمانی مان دارند. اگر هر کدام از عواملی که گفته شد دچار نقض شود، باعث ایجاد کم توانی و ناتوانی در بدن می شود که در آخر انواع بیماری ها را به همراه دارد. در این مقاله از دکتر سلام به نقش سازگاری محیط و افکار بر سلامت جسمانی پرداخته ایم. با ما همراه شوید.

همراه با تغذيه ناقص محيط ناسازگار و عوامل نامناسب ديگر و درصورت ادامه و تداوم، نيروي بدن دچار نقصان مي شود ودر صورت انواع تغييرات در غذاها محيط زندگي افکار و رفتارها مي توانيم جلوي نقصان انرژي را سد نماييم و از بروز تعدادي ازبيماري ها جلوگيري نماييم. دقت در تنظيم انرژي ها بسيار مهم و کارساز است و هر موقع احساس خستگي و ناتواني داشتيم بايد بيشتر به فعاليت بدني و فکري بپردازيم و از کم حرکتي و سکون بپرهيزيم که توقف کار اعضا موجب کم تواني و نقصان نيروي بدن مي شود و با کاهش نيروي بدن به تدريج انواع بيماري ها بدوا بيماري هاي ضعيف و سپس هنگامي که نيروي بدن بيشتر کاهش مي يابد بيماري هاي سخت تر ظاهر مي گردد.

انواع توانايي ها و دانايي ها در بدن با انواع تمرين ها و تکرارها قابل تغيير و تقويت مي باشند و آنهايي که بتوانند به خوبي قدرت و توانايي خود را در جهات لازم تقويت نمايند بسياري از بيماري ها را درمان مي کنند و کساني که توجه به اين مسايل ندارند و دقت نمي کنند و عضو يا قسمت مربوطه رابه حال خود رها مي کنند ممکن است عوارض براي قسمت مربوطه ظاهر شود.

منبع: آفرینش