اعضای بدن شما دارای قابلیت های شگفت انگیزی هستند. هر کدام از اعضا و سلول های شما قابل تقویت هستند و می توانند ضعیف هم شوند. توجه به يک ناحيه از بدن و ارسال انرژي به آن منطقه باعث تقویت آن عضو خواهد شد و عدم توجه به ناحيه اي ممکن است کهنگي و خرابي را براي قسمت مربوطه به دنبال داشته باشد.

هنگامي که عضوي دچار نارسايي و ضعف شد مي توانيم با تمرينهاي لازم قسمت مربوطه را از حالت سکون خارج کرده و آن را فعال سازيم و فعال سازي اعضا نه تنها با تمرين و تکرار قابل اجرا مي باشد بلکه با انواع غذاهاي مناسب تغيير دهند انرژي بدن مي توانيم اين عمل را به انجام برسانيم و اعضايي که دچار ناتواني و رخوت شده اند با محصولات پر انرژي و آنهايي که در اثر انرژي اضافي دچار اختلال و تزلزل شده اند مي توانيم با محصولات آرام کننده آنها را ساکت و آرام نماييم که تنظيم کار اعضا و انساج باعث انجام فعاليت عضو بطور صحيح مي باشد و آنهايي که از محصولات پر انرژي بيشتر بهره مي گيرند بايد داراي فعاليت بيشتر باشند تا انرژي هاي مربوطه را مصرف نمايند و آنهايي که از غذاهاي کم انرژي و انواع سبزي ها و گياهان سالانه و روييدنيها يک ساله يا دو ساله بهره مي گيرند بايد بيشتر به فعاليت و کوشش بپردازند تا کمبود نيروي خود را تامين نمايند.

نويسنده دکتر نجم الدين حاجي سيدحسني

گرد آورنده : محمد تقي اشتري دليوند

منبع: آفرینش